Systemy Informatyczne  
Usługi
Pogotowie komputerowe
 
Systemy Zarządzania
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
HACCP
ISO 22000:2005
IFS/BRC/BRC IoP
GMP+
FAMI-QS
QS Animal Feed
Systemy zintegrowane
 
Szkolenia
Outsourcing
Audity
 
Kontakt

 

 
  IFS/BRC  
 

IFS (International Food Standard) jest to jednolity, międzynarodowy standard bezpieczeństwa opracowany dla wszystkich producentów żywności i uczestników łańcucha żywnościowego. W szczególności obowiązuje handlowców detalicznych produkujących pod marką hipermarketów marketów. Standard opracowany został w 2000 r. w ramach Global Food Safety Initiative przez przedstawicieli niemieckiego handlu detalicznego i obecnie uznawany jest na całym świecie przez 65% podmiotów zajmujących się handlem żywnością. W Europie Zachodniej (z wyjątkiem Wielkiej Brytanii, gdzie obowiązuje Standard BRC), IFS jest najważniejszym standardem dla dostawców dużych sieci handlowych.
Standard IFS
jest przeznaczony dla producentów żywności, którzy dostarczają swoje wyroby do marketów, hipermarketów, w szczególności zrzeszonych w HDE i lub FCD.
W Polsce są to np. markety Auchan Polska, Carrefour Polska, Jeronimo Martins Dystrybucja, Metro Group, Nomi, Selgros Polska, Schiever Polska oraz Ahold Polska.

IFS jest standardem, zawierającym zasady oceny dostawców. Standard ten, dzięki odpowiednim mechanizmom pozwala:

 • uzyskać obiektywny obraz stanu bezpieczeństwa żywności w zakładzie;
 • szacować jakość dostawcy;
 • eliminować słabe punkty w firmie skutecznymi działaniami doskonalącymi.

BRC to standard opracowany w 1998 roku w Wielkiej Brytanii przez liderów British Retail Consortium i jego członków w odpowiedzi na wprowadzane reformy regulujące wymagania stawiane zakładom spożywczym dostarczającym żywność hipermarketom. Standard BRC zyskał znaczące międzynarodowe uznanie, co do treści, formy oraz przydatności systemu. Przez wiele lat przedstawiciele supermarketów auditowali systemy bezpieczeństwa żywności (GMP, GHP, HACCP) u swoich dostawców (producenci żywności) bezpośrednio przy liniach produkcyjnych. Zwracali oni szczególną uwagę na "należytą staranność" oraz spełnienie przepisów wymaganych przez prawo. Aby, wyeliminować wielokrotne i niezwykle czasochłonne audity, wykonywane w zakładach dostarczających żywność do sieci supermarketów pod własną marką opracowano i rozwinięto standard BRC.

Celem BRC jest określenie wymagań dotyczących bezpieczeństwa i jakości w zakładach produkujących żywność, która dostarczana jest do sieci supermarketów.
Forma i treść Standardu BRC są zaprojektowane tak, aby można było ocenić dostawcę w jego siedzibie (jego system operacyjny, procedury) przez kompetentnego auditora, standaryzując w ten sposób kryteria bezpieczeństwa żywności oraz monitorując procesy i procedury.

W efekcie funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa żywności opartych na IFS oraz BRC przekłada się na wzrost zaufania klientów oraz redukcję liczby auditów sieci handlowych.

 

 
  BRC IoP  
 

BRC - British Retail Consortium wspólnie z Institute of Packaging (IoP) w 2001roku opracował standard adresowany do dostawców opakowań i materiałów opakowaniowych przeznaczonych do pakowania żywności. Celem wprowadzenia tej normy było ułatwienie producentom dostosowania się do wymagań prawnych oraz do wymagań handlowców, którzy wprowadzają na rynek wyroby pod nazwą własnej marki, a także zapewnienie, że opakowania i materiały są bezpieczne dla użytkowników.

Opracowanie w 2001 roku tego standardu miało na celu określenie jednolitych zasad postępowania, uniknięcie powielania wymagań, których spełnienia oczekiwali poszczególni handlowcy oraz wyeliminowanie wielu nieporozumień pojawiających się wokół tych wymagań.

Dodatkowe korzyści związane z wdrożeniem standardu to:

 • Zapewnienie nadzoru nad jakością, higieną i bezpieczeństwem wyrobów

 • Możliwość przedstawiania handlowcom, producentom żywności i innym stronom, jednolitego raportu z oceny systemu

 • Doskonalenie systemu dzięki regularnym wizytom kontrolnym

Inspekcja zakładu zgodnie ze standardem BRC/IoP różni się znacznie od auditu Systemu Zarządzania Jakością.

Inspektor ma za zadanie ocenić, czy zakład skutecznie wdrożył wymagania związane z analizą ryzyka, systemem zarządzania, zapewnieniem właściwego środowiska produkcji, nadzorowaniem parametrów wyrobów i procesów produkcyjnych oraz pracownikami.

Podstawowe dane BRC/IoP Global Standard - Packaging.

Po raz pierwszy standard został opublikowany w 2001roku. aktualnie obowiązuje wydanie 3 standardu. W lutym 2011 zostanie opublikowane 4. wydanie standardu. Certyfikacja na zgodność z tym wydaniem będzie możliwa dopiero od sierpnia 2011.

Standard BRC/IoP obejmuje następujące obszary:

 • Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka

 • Techniczny System Zarządzania

 • Zapewnienie właściwego środowiska produkcji (tzn. wdrożenie zasad GMP i GHP), kontrola produktu, procesu

 • Nadzór nad zanieczyszczeniami

 • Personel

Więcej informacji o standardzie BRC/IoP Global Standard - Packaging znajduje się na stronie BRC

 
Top
Home Email